Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
May 29
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,075 (10 today)
Favourites
231 (who?)
Comments
124
Downloads
921 (5 today)
×
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconanhlanhchanh:
Anhlanhchanh Featured By Owner 1 day ago  New member
  +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav  Heart  bạn
Reply
:iconyunacece6a3:
yunacece6a3 Featured By Owner Aug 11, 2014  New member
xin
Reply
:iconcassie9198:
Cassie9198 Featured By Owner Aug 11, 2014  New member
Favorite+Comment= Download 
Reply
:iconq1536:
q1536 Featured By Owner Aug 9, 2014  Student
Thanks!
Reply
:iconrufustubaki:
RuFuStubaki Featured By Owner Aug 8, 2014
 Favorite+Comment= Download
Reply
:iconkimyehi:
KimYeHi Featured By Owner Aug 8, 2014  New member
xin ^^
Reply
:icongiangnguyen1:
GiangNguyen1 Featured By Owner Aug 7, 2014  New member
 - Favorite  + Comment   = Download
Reply
:iconmyncucheo:
MynCucheo Featured By Owner Aug 6, 2014  New member
Favorite+Comment= Download
Reply
:iconfanyhellovenus:
fanyhellovenus Featured By Owner Aug 5, 2014
 Favorite+Comment= Download 
Reply
:iconkwonnieflowennie:
kwonnieflowennie Featured By Owner Aug 5, 2014  Student Interface Designer
downloaded !
Reply
Add a Comment: