Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconnamina027:
namina027 Featured By Owner May 14, 2016  New Deviant
thankyou
Reply
:iconwulitaeyeon:
wulitaeyeon Featured By Owner May 7, 2016  New Deviant
thanks!It's very good
Reply
:iconyuki-ha-na:
Yuki-Ha-na Featured By Owner Apr 29, 2016  New Deviant  Interface Designer
xin 
Reply
:icontaehyunggie:
taehyunggie Featured By Owner Apr 26, 2016
thanks!!
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Apr 10, 2016  New Deviant Student Artist
Done
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Apr 7, 2016  Student Interface Designer
Hey everybody, check the link here to go to my gallery Render Pack : ceceken2000.deviantart.com/gal…
Reply
:iconcadellprspn:
cadellprspn Featured By Owner Edited Apr 6, 2016  New Deviant
Thank you for sharing this~
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Apr 7, 2016  Student Interface Designer
check my new art by clicking this link:  ceceken2000.deviantart.com/gal…
Reply
:iconiamelijaaaaah:
iamElijaaaaah Featured By Owner Mar 30, 2016  New Deviant Hobbyist
THANK YOU~~!!! :D
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Apr 5, 2016  Student Interface Designer
ok. thanks for supporting me <3
Reply
:iconiloveidol:
Iloveidol Featured By Owner Mar 11, 2016  Student Digital Artist
xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Mar 9, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconyeljel:
Yeljel Featured By Owner Feb 26, 2016  Student
xinn
Reply
:iconcuongmafia:
cuongmafia Featured By Owner Feb 24, 2016
- Xin
Reply
:iconmelisasatoh:
MelisaSatoh Featured By Owner Dec 30, 2015
xin
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Nov 29, 2015  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconalexa2k2:
Alexa2k2 Featured By Owner Nov 28, 2015  Student Traditional Artist
xin
Reply
:iconsstargazzer:
sstargazzer Featured By Owner Nov 18, 2015
thank you!
Reply
:iconrutanhonkankiadan:
RutanhonkanKiadan Featured By Owner Oct 30, 2015
tớ xên, bảo đảm sẽ credit
Reply
:iconekskg:
ekskg Featured By Owner Oct 29, 2015  Student Photographer
Favorite+Comment= Download
Reply
:iconyunazing:
yunazing Featured By Owner Oct 24, 2015
xin
Reply
:iconyuukogiang:
yuukogiang Featured By Owner Oct 21, 2015
xin
Reply
:iconilovetaeyeonsnsd:
IloveTaeyeonSNSD Featured By Owner Sep 30, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconzendl:
ZenDL Featured By Owner Sep 27, 2015
Xin
Reply
:iconhelenajung:
HelenaJung Featured By Owner Sep 21, 2015
- Thanks!
Reply
:iconmiyu-cucheo:
Miyu-cucheo Featured By Owner Sep 6, 2015
xin
Reply
:iconoooemichanooo:
oOoEmiChanoOo Featured By Owner Sep 1, 2015
xin
Reply
:iconsuu2k4:
Suu2k4 Featured By Owner Aug 29, 2015  Student Interface Designer
- Thanks :33
Reply
:iconraepmon:
raepmon Featured By Owner Aug 25, 2015  Student Artist
thank you!
Reply
:iconcousmevoyez:
cousmevoyez Featured By Owner Aug 14, 2015
done
Reply
:iconbaekicot:
baekicot Featured By Owner Aug 9, 2015
thanks;*
Reply
:iconlykhangss:
Lykhangss Featured By Owner Aug 3, 2015
Favorite+Comment= Download
Reply
:iconminskyie:
MinSkyie Featured By Owner Aug 2, 2015  Student Artist
done
Reply
:iconjunniejung:
JunnieJung Featured By Owner Jul 30, 2015
downloaded
Reply
:iconthao108:
thao108 Featured By Owner Jul 29, 2015
xin
Reply
:iconnwe0408:
NWE0408 Featured By Owner Jul 24, 2015
Thanks!
Reply
:icontaehyunggie:
taehyunggie Featured By Owner Jul 21, 2015
thanks sm!!!
Reply
:iconalexa2k2:
Alexa2k2 Featured By Owner Jul 19, 2015  Student Traditional Artist
thanks
Reply
:iconhilaryhildan:
HilaryHildan Featured By Owner Jul 16, 2015
xin . thanks
Reply
:iconhuyentrang2k3:
huyentrang2k3 Featured By Owner Jul 14, 2015
Xin Xin
Reply
:icontakamineyonna:
TakamineYonna Featured By Owner Jul 12, 2015
xIN
Reply
:iconkiyllie-akigawa:
Kiyllie-Akigawa Featured By Owner Jul 11, 2015
Thanks
Reply
:iconcandykirsten:
CandyKirsten Featured By Owner Jul 10, 2015
thank you
jessics <3
Reply
:iconohmynana:
ohmynana Featured By Owner Jul 9, 2015
thx
Reply
:iconnina195:
NiNa195 Featured By Owner Jul 8, 2015
wooooooooooooooooooow thanksssssssss
Reply
:iconhami2003:
Hami2003 Featured By Owner Jul 7, 2015  Student Interface Designer
Xin 
Reply
:iconeieunbi:
eieunbi Featured By Owner Jul 7, 2015
Thanks
Reply
:iconyimama:
Yimama Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Digital Artist
Xinn 
Reply
:icondoublebam:
DoubleBam Featured By Owner Jun 16, 2015
Thanks ! ><
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 29, 2014
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
8,019 (1 today)
Favourites
501 (who?)
Comments
285
Downloads
3,130 (1 today)
×