Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000 PACK PNG #37: Jung Sisters by CeCeKen2000

                            :happybounce:     • Link down: RAR •  :happybounce: 

                     +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 

                            Heart     • Credit if you use • Heart 

                        No, I disagree!    ~ • Don’t get it out • ~ No, I disagree! 
                                                    
                                   Thanks a lot, :iconceceken2000: Love 

P/S: Mình đã blending từng render rồi đó,các bạn khi design chỉ cần thêm phần mịn là được thôi,sản phẩm là do mình cắt,đừng mang chúng đi đâu hay sử dụng mà k credit là mình làm tới cùng đấy ạ !!!

Add a Comment:
 
:iconrysheen:
RySheen Featured By Owner 2 days ago  Student Traditional Artist
Xin ~
Reply
:iconjyszel:
JysZel Featured By Owner Apr 15, 2015  New member Student Interface Designer
thanks~
Reply
:iconminjijung:
MinjiJung Featured By Owner Apr 14, 2015  New member
tks
Reply
:iconmistbanana85:
MistBanana85 Featured By Owner Apr 8, 2015  New member
xin
Reply
:icontramzena3:
tramzena3 Featured By Owner Apr 3, 2015  New member
xin
Reply
:iconascouple:
aScouple Featured By Owner Mar 28, 2015  New member
Xin
Reply
:iconnanamisaruwatari:
nanamisaruwatari Featured By Owner Mar 25, 2015  Student Interface Designer
xin <3
Reply
:iconrainietone:
RainieTone Featured By Owner Mar 25, 2015  New member
thanks~
Reply
:icondaonynydao:
daonynydao Featured By Owner Mar 24, 2015  New member
thx
Reply
:iconblue-to-black:
Blue-to-Black Featured By Owner Mar 16, 2015  New member
Favorite+Comment= Download
Reply
:iconlillyharuna:
LillyHaruna Featured By Owner Mar 15, 2015  New member
xin, tks
Reply
:iconhzzigerosye:
HzziGerosye Featured By Owner Mar 14, 2015  New member
• Favorite+Comment= Download •
Reply
:iconpikamasara:
PikaMasara Featured By Owner Mar 12, 2015  New member
xin
Reply
:iconmeosuky:
MeoSuky Featured By Owner Mar 7, 2015
. Tks
Reply
:iconcumeuuaena:
cumeuuaena Featured By Owner Mar 7, 2015  New member
xin ah~
Reply
:iconjurachucheooooooooo:
JuraChuCheooooooooo Featured By Owner Mar 4, 2015  New member
XIN
Reply
:iconbonyreadygo:
Bonyreadygo Featured By Owner Mar 3, 2015  New member
xin
Reply
:iconhyunyeon:
HyunYeon Featured By Owner Feb 27, 2015  New member
xin<3
Reply
:iconpinktapexoxo:
pinktapexoxo Featured By Owner Feb 22, 2015  Hobbyist Digital Artist
 • Favorite+Comment= Download •
Reply
:iconseul3105:
seul3105 Featured By Owner Feb 20, 2015
♥♥
Reply
:iconchristine-cst:
christine-cst Featured By Owner Feb 20, 2015
thx!
Reply
:iconjonelanime:
Jonelanime Featured By Owner Feb 18, 2015  Student Digital Artist
thanks. :D
Reply
:iconmilkbabeii:
MilkBabeii Featured By Owner Feb 14, 2015
xin
Reply
:iconrei-cuteo:
Rei-cuteo Featured By Owner Feb 13, 2015
xin <3
Reply
:iconmeowngusi:
meowngusi Featured By Owner Feb 9, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconyeoncin0507:
yeoncin0507 Featured By Owner Feb 9, 2015
thx
Reply
:iconjangjjong14:
JangJjong14 Featured By Owner Feb 6, 2015
Thân~
Reply
:iconkiare-sama:
Kiare-sama Featured By Owner Feb 2, 2015  New member
xin
Reply
:iconthuyanh214:
thuyanh214 Featured By Owner Jan 29, 2015
down
Reply
:iconsijika-aka-suna:
Sijika-Aka-Suna Featured By Owner Jan 24, 2015
- Xin
Reply
:iconmainlymember:
mainlymember Featured By Owner Jan 23, 2015  Student Interface Designer
xin nhé
Reply
:iconjkdesignerr:
JKDesignerr Featured By Owner Jan 23, 2015
xin ạ
Reply
:iconkimiehan:
KimieHan Featured By Owner Jan 17, 2015
xin
Reply
:iconkora-yuki:
Kora-Yuki Featured By Owner Jan 17, 2015
Favorite+Comment= Download
Reply
:icontrantugtug:
trantugtug Featured By Owner Jan 10, 2015
xin
Reply
:iconyeoncin0507:
yeoncin0507 Featured By Owner Jan 7, 2015
Thanks
Reply
:iconnhutam02:
Nhutam02 Featured By Owner Jan 4, 2015
xin
Reply
:iconcherrysugar26:
cherrysugar26 Featured By Owner Jan 4, 2015
xin
Reply
:icontukizz13:
tukizz13 Featured By Owner Dec 28, 2014
xin
Reply
:icongianglnguyen:
gianglnguyen Featured By Owner Dec 23, 2014
Xin
Reply
:iconskyhunhan:
SkyHunHan Featured By Owner Dec 22, 2014
xin
Reply
:iconfcyoona190523:
fcyoona190523 Featured By Owner Dec 22, 2014
Xin nha <3
Reply
:iconmeorihyo:
MeoriHyo Featured By Owner Dec 21, 2014
Thank you ^^
Reply
:iconminertsubaki:
MinerTsubaki Featured By Owner Dec 21, 2014

      +fav     • Favorite+Comment= Download • +fav 


Reply
:iconminhkhue2209:
MinhKhue2209 Featured By Owner Dec 18, 2014
Xin b nhe
Reply
:iconduongyudesigner:
DuongYuDesigner Featured By Owner Dec 15, 2014
xin
Reply
:iconarikohanashi7:
arikohanashi7 Featured By Owner Dec 12, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconyul2001:
Yul2001 Featured By Owner Dec 11, 2014
xin
Reply
:iconmisakolove:
misakolove Featured By Owner Dec 11, 2014
xin 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 29, 2014
File Size
4.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,564 (5 today)
Favourites
396 (who?)
Comments
220
Downloads
2,284 (2 today)
×